Predmeti

FKT2IK4ks
Ideje i karakter 4

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 1+0
Smjer: Kineske studije

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti pokažu praktičnu osposobljenost i povezivanje znanja stečenih na nastavi u praksi kroz realizaciju case study analize ili simulacije realne situavije

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Projektom će rukovoditi stručnjaci iz prakse koji učestvuju u realizaciji nastave

Angažovani predavači: