Predmeti

IST101
Istorija ideja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

 Opis predmeta

 

Ideja ovog predmeta je da student uvidi značaj razvoja ideja i nauke za cjelokupan razvoj civilizacije i društva, počev od najranijih faza razvoja homo-sapiensa. Kurs počinje sa praćenjem razvoja ljudske spoznaje društva od najranijih faza razvoja homo sapiensa (mitologija, religija), praćenjem razvoja prvih naučnih ideja do razvoja savremene nauke. Filozofska analiza napredaka, funkcija i implikacija nauke u društvu koristi se za proučavanje kako se spoznaja svijeta mijenjala tokom vremena, od mitologije, religije, preko nauke, i kako su te promjene uticale na naš svijet. Diskusija se bavi pitanjima kao što su društveni stavovi prema religiji, mitologiji, nauci, postignuća velikih naučnika i uticaj na buduće generacije 

 

Nakon završenog kursa student će biti osposobljen da:

 - Vrednuje načine na koje je čovjek, od najranijih faza razvoja društva, tumačio svijet oko sebe; ulogu koju su mitologija, religija, nauka i umjetnost imale u spoznaji svijeta u različitim fazama razvoja ljudske civilizacije

- Istražuje korjene naučne revolucije; procjenjuje ulogu koju je nauka imala kroz istoriju i objašnjava razlike između naučnih hipoteza i zakona;

- Identifikuje uzroke i posljedice naučnih revolucija u društvenoj stvarnosti određenog doba; upoređuje metode koje koriste mitologija, religija, nauka i umjetnost u tumačenju svijeta oko sebe;

- Analizira načine na koje su ljudi primjenjivali naučni metod u prvobitnim civilizacijama, počev od Mesopotamije, Egipta, Grčke, Rima, srednjovjekovnih civiizacija, istočnjačkih civilizacija, ranih modernih i modernih etapa;

- Razlikuje osnovne i primijenjene nauke, razumijevajući i njihovu međusobnu povezanost i procjenjuje uticaj religije i politike na naučna otkrića i istraživanja

 

 

Course description

 

The idea of ​​this course is to present the students the importance of the development of ideas and science for the overall development of civilization and society, starting from the earliest stages of the development of homo-sapiens. The course begins with monitoring the development of human cognition of society from the earliest stages of development of homo sapiens (mythology, religion), monitoring the development of the first scientific ideas to the development of modern science. The philosophical analysis of the progress, function, and implications of science in society is used to study how cognition of the world has changed over time, from mythology, religion, through science, and how these changes have affected our world. The discussion deals with issues such as social attitudes towards religion, mythology, science, the achievements of great scientists and the impact on future generations.

 

Upon completion of the course the student will be able to:

 

- Evaluate the ways in which man, from the earliest stages of the development of society, has interpreted the world around him; the role that mythology, religion, science and art played in the cognition of the world at different stages of the development of human civilization

- Explore the roots of the scientific revolution; assess the role that science has played throughout history and explains the differences between scientific hypotheses and law;

- Identify the causes and consequences of scientific revolutions in the social reality of a certain age; compare the methods used by mythology, religion, science and art in interpreting the world around them;

- Analyze the ways in which people applied the scientific method in primitive civilizations, starting with Mesopotamia, Egypt, Greece, Rome, medieval civilizations, Eastern civilizations, early modern and modern stages;

- Distinguish basic and applied sciences, understanding their interconnectedness and assessing the impact of religion and politics on scientific discoveries and research.

 

Angažovani predavači: