Predmeti

NKB104
Nematerijalna kulturna baština

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta

 

U toku realizacije ovog kursa ovom predmetu studenti će naučiti kako da prepoznaju, definišu, argumentuju i kritički analiziraju najvažnija pitanja i teme koje se odnose na nematerijalno kulturno nasljeđe. Pažnja je biti posvećena analizi pojma i najznačajnijim segmentima nematerijalne kulturne baštine- tradiciji, običajima, jeziku, scenskoj umjetnosti, društvenoj praksi, ritualima i praznicima, tradicionalnoj umjetnosti itd. Osim kritičkog osvrta na pojam nematerijalnog kulturnog nasljeđa i njegove ključne elemente, analiziraju se i najznačajnije zakoni i podzakonska akta iz ove oblasti, strategije, konvencije i smjernice na međunarodnom i nacionalnom nivou, sistemi klasifikacije, kao I najznačajniji naučno-istraživački i inovativni projekti iz ove oblasti.

 

Po završetku ovog kursa, student će biti osposobljen da:

 

 

-Identifikuje i prepoznaje glavne elemente nematerijalnog kulturnog nasleđa;

-Prepoznaje, definiše, argumentuje i kritički analizira najvažnija pitanja i teme koje se odnose na nematerijalno kulturno nasljeđe;

-Analizira najznačajnije zakone i podzakonska akta iz ove oblasti;

-Tumači i primjenjuje različite strategije, konvencije i smjernice na međunarodnom i nacionalnom nivou;

- Kritički raspravlja i diskutuje o različitim naučno-istraživačkim i inovativnim projektima iz ove oblasti.

 

Course description

 

During the realization of this course in this course, students will learn how to recognize, define, argue and critically analyze the most important issues and topics related to intangible cultural heritage. Attention is paid to the analysis of the concept and the most important segments of intangible cultural heritage - tradition, customs, language, performing arts, social practice, rituals and holidays, traditional art, etc. In addition to a critical review of the concept of intangible cultural heritage and its key elements, the most important laws and bylaws in this area, strategies, conventions and guidelines at the international and national level, classification systems, as well as the most important scientific research and innovative projects in this field are analyzed.

 

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

- Identify and recognize the main elements of intangible cultural heritage;

-Recognize, argue, define and critically interpret the most important issues of intangible cultural heritage;

-Analyze the most important laws and bylaws in this area;

-Elaborate and apply different strategies, conventions and guidelines concerning intangible heritage;

-Critically analyze and discuss  the most important scientific research and innovative projects in this field.

Angažovani predavači: