Predmeti

KIG102
Kultura i globalizacija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta

 

Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa najznačajnijim pojmovima i fenomenima koji se tiču ​​kulture i globalizacije. Glavne teme koje će biti analizirane su: Prije globalnog: kolonijalizam; Prije globalnog: moderno; Kultura logike; Kulturna upotreba; Kultura i kreativnost; Globalni feminizam; Umjetnost i globalni kapitalizam; Muzika i globalni kapitalizam; Kultura migranata; Kulturne i globalne promjene; Globalni gradovi itd.

 

Po završetku ovog kursa, student će biti osposobljen da:

 

-Koristi i analizira ključne pojmove iz oblasti kulture i globalizacije;

-Argumentovano i kritički raspravlja o konceptima kulture i globalizacije;

-Diskutuje o najznačajnijim pojavama i fenomenima u kulturi i globalizaciji;

-Analizira složene i kompleksne odnose između kulture i globalizacije.

 

Course description

 

The aim of this course is to introduce students the most important terms and phenomena regarding culture and globalization. The main topics that will be analyzed are: Before global: Colonialism; Before global: Modern; Culture of logic; Cultural uses; Culture and creativity; Global feminism; Art and global capitalism; Music and global capitalism; Culture of migrants; Cultural and global changes; Global cities.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

-Apply and analyse the main terms in the field of culture and globalisation;

-Critically discuss the concepts of culture and globalization;

-Discuss the main phenomena in culture and globalisation;

-Analyse the complex relationship between culture and globalisation.

Angažovani predavači: