Predmeti

POI204
Metodologija istraživanja i prezentacija istraživačkih projekata

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Sadržaj predmeta će zavisiti od teme istraživačkog projekta koju je student, u dogovoru sa mentorom,  izabrao. Sve teme uključuju pretraživanje literature i pisanje naučno-istraživačkog izvještaja. Kurs nudi detaljan opis projekta koji uključuje identifikovanje istraživačkog problema, identifikaciju ključnih istraživačkih koraka, definisanje adekvatne literature. Svi studenti će obavljati samostalna teorijska i praktična istraživanja koja se odnose na odabranu temu. Svi istraživački projekti  će biti predstavljeni na naučnim konferencijama i skupovima koji će biti sastavni dio master programa.Nakon završetka kursa,  student će biti osposobljen da:

- Kritički analizira i diskutuje o izabranoj temi;
- Razvije kompetencije u planiranju i realizaciji istraživačkog projekta;
- Pripremi i predstavi određeni istraživački projekt široj publici.

 

 

Course content will vary depending upon the actual project chosen by the student and approved by mentor. All topics do include a literature search and writing of a scientific report. The course offers a detailed project description that includes the problem, specified academic training and milestones and a list of background literature. All students will perform independent practical research and/or theoretical calculations in the chosen topic. All research projects will be presented at scientific conferences which will be integral part of master program.

 

 

After the completition of this course, the student will be able to:

 

- Obtain an in depth understanding of the chosen topic;

- Develop competencies in planning and executing a project;

- Prepare and present specific research project to a larger audience.

Angažovani predavači: