Predmeti

EGM202
Etnografija Mediterana

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta

 

Cilj izučavanja ovog predmeta je sticanje znanja o osnovnim pojmovima i pravcima izučavanja etnografije Mediterana, zatim analiza kulturnih slojeva i izgradnja kritičkog odnosa prema različitim nasljeđima, intelektualnim tradicijama Mediterana, što podrazumijeva sveobuhvatnost (geografsku, kulturološku itd) uz upotrebu interdisciplinarnosti, upoznavanje sa primjerima iz domaće iz strane prakse tačnije refleksija na bliže i dalje okruženje, uz određivanje značenja kulturnih pojava. U fokusu izučavanja će biti: pregled klasičnih etnografskih pristupa, geografski proctor Mediterana, mediteranski gradovi I njihova organizacija, ali i prezentacija mediteranske kulture kroz kulturne manifestacije, gastronomiju, odjevne obrasce itd.

 

Po završetku kursa, student će biti osposobljen da:

 

 

-Definiše  najvažnije pojmove, pojave i pristupe u etnografiji Mediterana;

-Analizira prednosti primjene etnografske metodologije istraživanja;

-Analizira i kritički razmatra kulturne prikaze iz književnih dela, putopisa, vizuelnih sadržaja, naučnih radova itd.;

-Analizira i primjenjuje tradicionalne etnografske obrasce Mediterana;

-Kritički raspravlja o Mediteranu sa stanovišta etnografije i identifikuje ga kao kulturni fenomen.

 

 

Course description

 

The aim of studying this course is to acquire knowledge about the basic concepts and directions of studying the ethnography of the Mediterranean, then the analysis of cultural strata and building a critical attitude towards different heritage, intellectual traditions of the Mediterranean, based on the principles of comprehensiveness (geographical, cultural, etc.) and interdisciplinarity, getting acquainted with examples of good practice, while determining the meaning of cultural phenomena. The focus of the study will be: an overview of classical ethnographic approaches, the geographical area of ​​the Mediterranean, Mediterranean cities and their organization, but also the presentation of Mediterranean culture through cultural events, gastronomy, clothing patterns, etc.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

-Define the most important concepts, phenomena and approaches in the ethnography of the Mediterranean;

-Analyze the advantages of applying ethnographic research methodology;

-Analyze and critically discuss cultural reviews from literary works, travelogues, visual contents, scientific works etc.;

-Analyze and apply the traditional ethnographic patterns of Mediterranean;

-Critically discuss the Mediterranean from the point of view of ethnography and identify it as a cultural phenomenon.

Angažovani predavači: