Predmeti

FKT2EKT
Ekonomika kulture

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

 

 

Na predmetu Ekonomika kulture studenti će se upoznati sa ponudom i potražnjom, neophodnim za analizu tržišta kako „tradicionalne“ umjetnosti, tako i za analizu tržišta kulturne baštine. Studenti će izučavati kako se donose pojedinačne odluke i kako se donose odluke na tržištu. Studenti će takođe proučavati ponašanje umjetničkog tržišta rada i na konkurentnom i na nekonkurentnom tržištu, uzimajući u obzir ekonomiju autorskih prava. Takođe će izučavati ulogu cijena u određivanju potrošnje, proizvodnje i raspodjele prihoda; slabosti i snage različitih tržišnih struktura; uticaj vladine intervencije na ponašanje kako potrošača tako i proizvođača. Predmet Ekonomika kulture povlači jasnu liniju između kreativnih i kulturnih industrija i kreativne ekonomije, kao pokretačkih faktora ekonomskog rasta i lokalnog razvoja. Pri tom cilju, studenti će analizirati neke nedavne podatke sa stanovišta značaja kreativnih ekonomija, sa osvrtom na koncept kreativnih i kulturnih industrija. U tom kontekstu se obraća pažnja na veze između kreativne ekonomije i lokalnog razvoja, s jedne strane, i koncepata teritorijalnog i socijalnog kapitala s druge strane.Primjeri iz prakse, na kojima će se zasnivati izučavanje ekonomije u kulturi su: film, muzika i scenske umjetnosti. Ukratko, cilj predmeta je da pomogne studentima da razumiju kako se formiraju cijene i količine na tržištu kulturnih dobara i usluga, kao i da savladaju osnovnu terminologiju i steknu dovoljno znanja i intuicije za diskusiju o osnovnim ekonomskim problemima u kulturi.

 

Nakon završenog kursa studenti ce biti osposobljeni da:

 

  - Definišu i uporede različita ekonomska i poreska pitanja koja pružaju podršku i pokroviteljstvo umjetnosti;

  - Ilustruju proces inovacija inspirisanih kulturom i ulogu kulture, kao i da ispitaju proces preduzetništva u kulturi i značaj kreativnosti i inovacija;

  - Primijene snažno konceptualno i kreativno razmišljanje kao i da dijele znanje i iskustvo iz nekoliko oblasti povezanih sa kulturnom i kreativnom industrijom;

  - Pregledaju međuzavisnost sektora umjetnosti i kulture sa širom ekonomijom;

  - Procjenjuju izvore podrške umjetničkoj industriji, uključujući vladinu pomoć, tržišne mehanizme, partnerstvo u zajednici i pokroviteljstvo;

  - Razvijaju projekte sa ekonomskim karakteristikama različitih djelova umjetnosti i kulturne industrije.

 

Course description:

 

In this course, students will be introduced to the supply and demand, which are necessary for the analysis of the market of both "traditional" art and for the analysis of the cultural heritage market. Students will study how individual decisions are made and how decisions in the marketplace are made. Students will also study the behavior of the artistic labor market in both competitive and non-competitive markets, taking into account the economics of copyright. In particular, they will study the role of prices in determining consumption, production, and income distribution; weaknesses and strengths of different market structures; the impact of government intervention on consumer and producer behavior. The course draws a clear picture of creative and cultural industries and of the creative economy, as driving factors of economic growth and local development. To this aim, students will analyze some recent data on the significance of the creative economies, reflecting on the concepts of creative and cultural industries. In that context attention is paid to the links between creative economy and local development on one hand, and the concepts of territorial capital and social capital on the other side. Examples from practice, on which the study of economics in culture will be based, are film, music and performing arts. In short, the aim of the course is to help students understand how prices and quantities are formed in the market of cultural goods and services, as well as to master basic terminology and gain enough knowledge and intuition to discuss basic economic problems in culture

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

  - Define and compare various economic and taxation issues informing support and patronage of the arts;

  - Illustrate the process of culture-driven innovation and the role of the culture and examine the cultural entrepreneurial process and the importance of creativity and innovation;

  - Apply strong conceptual and creative thinking and share knowledge and experience from several fields related to the cultural and creative industries;

  - Inspect the interdependence of the arts and cultural sector with the wider economy;

  - Evaluate the sources of support for the arts industry, including government assistance, market mechanisms, community partnership and patronage;

  - Develop projects with the economic characteristics of different sections of the arts and cultural industry.

 

 

Angažovani predavači: