Predmeti

FKT2U
Umjetnost

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta je upoznavanje sa metodama istraživanja i promišljanja umjetnosti, kao i određivanje dosega pojedinih metoda u odnosu na odgovarajuće istorijsko vrijeme u kojem su nastajala konkretna umjetnička djela. Predmet je koncentrisan na pojmove filozofije umjetnosti, estetike, istorije umjetnosti, hermeneutike, semiologije. Poseban osvrt će biti dat pojmovima kao što su nauka o umjetnosti, ikonografija, ikonologija, ikonika, postmoderna misao te kako pristupiti aikoničkoj umjetnosti, a kako nereprezentativnoj. 

 

Studenti se kroz predavanja i druge aktivnosti u okviru njih (kao što su diskusije i debate) te čitanjem stručne literature pisane od strane teoretičara koji su temeljno promišljali prethodno istaknuta pitanja, osposobljavaju da i sami kritički promišljaju umjetnost i njene osnovne pojmove. 

Angažovani predavači: