Predmeti

FKT2U
Umjetnost

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: