Predmeti

FKT2PMK
Psihologija marketinga kulture

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

 

Ovaj kurs je dizajniran da studentima pruži razumijevanje principa psihologije marketinga u kulturi. Fokus će biti stavljen na upravljanje marketinškim aktivnostima i na to kako se marketing odnosi na cjelokupno organizaciono funkcionisanje, uključujući upravljanje procesima razmjene između poslovnih jedinica i potrošača i između firmi. Obuhvatiće teme kao što su analiza životne sredine, analiza industrije i konkurenata, postavljanje ciljeva, marketinške strategije i komponente marketinškog miksa kao što su cijene, distribucija, razvoj proizvoda i usluga i promocija, uključujući tradicionalnu i digitalnu marketinšku komunikaciju. Pored toga, kurs će pružiti mogućnosti za praktičnu primjenu obuhvaćenih koncepata i razvoj vještina rješavanja problema putem ličnih predavanja u nastavi i tutorijala i studije slučaja.

 

Po završetku ovog kursa student će moći da:

 

  - Procijeni  tržišne uslove i potrebe potrošača prilikom formiranja marketinških strategija;

  - Opiše niz uobičajenih strategija za upotrebu sa svakim od različitih alata marketing miksa: proizvod, cijene, promocija i distribucija;

  - Preporučiti i obrazložiti odgovarajuću kombinaciju takvih strategija kako bi se stvorila kohezivna sveukupna strategija za adresiranje zadatih marketinških zadataka ili situacija;

  - Koristi primjere iz trenutnih događaja i marketinških situacija iz stvarnog svijeta za primjenu, ilustraciju i raspravu o različitim marketinškim strategijama.

 

Course description:

 

This course is designed to provide students with an understanding of the principles of psychology of marketing in culture. The focus will be put on the management of the marketing activities and how marketing relates to overall organizational functioning, including the management of exchange processes between business units and consumers and between firms. It will include topics such as environmental analysis, industry and competitor analysis, objective setting, marketing strategies and marketing mix components such as pricing, distribution, product and service development and promotion including both traditional and digital marketing communication. Additionally, the course will provide opportunities for the practical implementation of the concepts covered and the development of problem solving skills by means of face-to-face in-class projests and tutorials and case study.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

  - Evaluate market conditions and consumer needs when forming marketing strategies;

  - Describe a range of common strategies for use with each of the various Marketing mix tools: product, pricing, promotion and distribution;

  - Recommend and justify an appropriate mix of such strategies to form a cohesive overall strategy to address given marketing tasks or situations;

  - Use examples from current events and real-world marketing situations to apply, illustrate and discuss different marketing strategies.

 
 

Angažovani predavači: