Predmeti

FKT3EK
Estetika komunikacije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam
Opis kursa:
 
Predmet Estetika komunikacije koncipiran je na način da studentima pomogne razumijevanje principa i primjene estetike kao filozofske discipline i prepoznavanje njenih efekata i kumunikaciju u domenu savremene kulture i umjetnosti. Fokus predmeta je na pojmu estetike savremenosti u dobu visoko razvijene nauke i tehnologije integrisanih u svakodnevici, ali i mjestu vizuelnosti i učinaka estetike u njemu. Kako su estetika, vizuelnost i estetička komunikacije samo neki od načina sagledavanja stvarnosti, koji imaju značajnu ulogu u širokom polju kulture, ovaj predmet ispituje načine na koje je jezik savremene umjetnosti povezan sa svim ostalim oblicima ljuskog iskustva. Razmatrajući pitanja estetike kao filozofske discipline koja istražuje odnos umjetnosti i estetskog iskustva, na predmetu se izučavaju i dometi komunikacije umjetnošću te sagledava pitanje umjetničkog djela kao specifičnog izvora i procesa intertekstualnog i dijaloga između kultura.
 
Po zavrpetku ovog predmeta studenti će biti kvalifikovani da:
 
  - Procjenjuju i upoređuju ključna istorijska kretanja, žanrove, stilove i tendencije u istoriji umjetnosti i estetici;
  - Opišu, pokažu i prošire teorijsko znanje o estetičkim konceptima, njihovim razlikama i upotrebi u savremenim umjetničkim kontekstima;
  - Istražuju i razvijaju kritičku i komparativnu analizu savremenih kulturnih fenomena;
  - Razrađuju i razumiju estetički i umjetnički diskurs u procesima percepcije konstruisane stvarnosti.
 
Course description:
 
The subject of Aestetic of communication is concieved in a way that helps students understand the principles and application of aethetics as a philosophical discipline and recognize its effects and communication in the field of contemporary culture and arts. The focus of the course is on the notion of aesthetics of contemporeneity in the age of highly developed science and technology integrated in everuday life, but also on the place of visuality and the effects of aesthetics in it. As aesthetics, visuality and aesthetic communication are just some of the ways of perceiving reality, which play a significant role in the broad filed of culture, this course examins the ways in which the language of contemporary art is connected to all other forms of human experience. Considering the issues of aesthetics as a philosophical discipline that explores the relationship between art and aesthetic experience, the course examines the reaches of communication through art and considers the issue of the artwork as a specific source and process of intertextual and intelcultural dialogue.
 
Upon the completion of this course, student will be able to:
 
  - Evaluate and compare key historical developments, genres, styles and tendencies in history of art and aesthetics;
  - Describe, demonstrate and extend theoretical knowledge about aesthetical concepts, their differences and use in contemporary artistic contexts;
  - Examine and develop critical and comparative analyse of the contemporary cultural phenomena;
  - Elaborate and understand aesthetical and artistic discourse in perceptual processes of constructed reality.
 
 

Angažovani predavači: