Predmeti

FKT1DEM
Demografija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

 

Ovaj predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa ključnim konceptima i karakteristikama demografije kao nauke o stanovništvu. Fokus predmeta je na razumijevanju ključnih socio-demografskih varijabli (fertilitet, mortalitet, migracije itd) i  kako one utiču na rast,  sastav i strukturu populacije. Pojam populacije će se analizirati u odnosu na njene sociološke determinante i posljedice. U drugom dijelu realizacije kursa, akcenat će biti stavljen na odnos između populacije i pojava kao što su urbanizacija, ekonomski rast, očuvanje životne sredine itd.

 

Po završetku kursa student će biti osposobljen da:

 

  - Opiše i analizira demografske procese uslovljene prirodnim i mehaničkim komponentama kretanja stanovništva;

  - Identifikuje i analizira socio-demografske i ekonomske podatke;

  - Analizira demografske karakteristike određene populacije;

  - Prati i analizira najznačajnije socio-demografske trendove;

  - Detaljno objasni uzroke i posljedice promjena demografske strukture na globalnom nivou;

  - Procijeni nivo ekonomskog razvoja zemlje na osnovu demografskih podataka o kretanju i strukturi stanovništva;

  - Evaluira, analizira i diskutuje o demografskom okviru i strukturi tržišta.

 

Course description:

 

This course provides a comprehensive survey of the field of social demography the scientific study of population. The course begins by focusing on understanding the core social demographic variables (e.g., fertility, mortality, morbidity, migration), and how these variables influence population growth, composition, and structure. Population will be examined in relation to its sociological determinants and consequences. In the latter part of the course we will shift our attention to the relationship between population and issues such as urbanization, family change, population aging and health, economic growth, and the environment.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

  - Describe demographic processes caused by natural and mechanical components of population movement;

  - Identify, access and interpret socio-demographic and economic data;

  - Analyze the demographic characteristics of a given population;

  - Present the socio-demographic trends;

  - Briefly explain the causes and consequences of changing demographic structure of the world and its impact on particular destination;

  - Evaluate the level of economic development of the country based on demographic data on the movement and structure of the population;

  - Evaluate, analyze and discuss the demographic framework and market structure.

Angažovani predavači: