Predmeti

FKT2MITK
Metodologija istraživanja tržišta u kulturi i turizmu

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta

Statistika je nauka koja se bavi prikupljanjem, organizovanjem, prezentiranjem, analizom i interpretacijom numeričkih podataka . Elementarno statističko znanje omogućava ljudima da na osnovu analize numeričkih podataka donose dobre odluke. Sa podacima se susrećemo ne samo u akademskom, već i u svakodnevnom životu. Prilikom kreiranja ovog predmeta vodili smo se sljedećim principima:
- Statistika je mnogo više od puke proizvodnje brojeva. Fokus ovog predmeta biće kako na upoznavanju sa statističkim konceptima, tako i na interpretaciji rezultata statističke analize.
- Statistika uključuje korišćenje već postojećih baza podataka. Mi ćemo koristiti podatke iz raznih izvora sa naglaskom na aplikaciji u okviru komunikologije. Jedan od ciljeva ovog kursa je da vas nauči da prepoznate koje podatke treba koristiti da bi se dao odgovor na određeno pitanje.
- Aktivno učenje je ključ uspjeha. Predmetni nastavnici će svakako biti dostupni da odgovore na sva vaša pitanja, daju sugestije i pruže podršku. Da biste iskoristili ovakav način učenja u potpunosti, na čas morate doći pripremljeni.

Cilj predmeta

Da vam pomogne da interpretirate rezultate dobijene primjenom raznih statističkih tehnika, bilo deskriptivnih ili deduktivnih; da savladate elementarne statističke koncepte kao što su mjere centralne tendencije i varijacije, teorija uzoraka, eksperiment, raspodjela, ocjenjivanje, testiranje hipoteza, regresija; da kritički analizirate statističke argumente koje možete naći u stručnoj ili svakodnevnoj štampi ili akademskim člancima; i naravno da shvatite značaj statistike kao nauke kako biste je više cijenili.

Angažovani predavači: