Predavači

Asistent
mr Aleksandra Gogic

Aleksandra Gogić rođena je 13. juna 1997. godine u Pljevljima. Osnovnu školu “Ristan Pavlović” završila je kao dobitnica diplome Luča A. Gimnaziju “Tanasije Pejatović” završila je kao dobitnica diplome Luča B. Nakon završene gimnazije upisuje Fakultet političkih nauka, smjer Međunarodni odnosi. Aleksandra Gogić je osnovne i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka završila sa prosječnom ocjenom A (9,51; 9,80). Tokom studija je više puta nagrađivana za izuzetne uspjehe- dobitnica je nagrade Fakulteta političkih nauka za najbolje studente/kinje generacije, nagrade grada Pljevalja za najbolje studente/kinje grada, stipendije grada za najbolje studente/kinje, stipendije Ministartsva prosvjete Crne Gore za sufinansiranje najboljih studenata/kinja magistarskih studija, stipendije Fonda za američke studije (2021. godine i 2022.godine).

Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka, smjer Međunarodni odnosi 2023. godine. Dio master studija provela je na Slobodnom Univerzitetu u Berlinu kao dobitnica stipendije gdje je položila sve predmete predviđene nastavnim programom sa najboljim ocjenama. Prva je kandidatkinja iz Crne Gore koja je učestvovala na međunarodnom programu liderstva  Fonda za američke studije (The Fund for American Studies).

Sfera interesovanja su joj diplomatija, kultura, geopoltika,  političke i ekonomske slobode i ljudska prava. Trenutno je saradnica u nastavi i administrativnim poslovima na Fakultetu za kulturu i turizam.

Učestvovala je u brojnim projektima, konferencijama i članica je  brojnih organizacija od kojih izdvaja:

- Alumnistkinja Fonda za američke studije (TFAS Alumni);

- Mlada liderka OEBS-a u borbi protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori (Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju);

- Članica Mladih Atlanskog saveza Crne Gore (YATA Montenegro);

- Članica Udruženja mladih za strateško upravljanje rizicima i krizama (YASRCM);

- IVF Wo/Men Western Balkan project ( Humanity in action- BIH, Visegrad Fund - osvojeno prvo mjesto za grupni projekat);

- Regional Youth Peace Lab 2021 project (RYCO, United Nations Peace building, UNFPA, Fondacija Mozaik - finale takmičenja);

- Škola pametne specijalizacije (Crnogorska Panevropska Unija);

- Škola rodne ravnopravnosti (CEDEM, Ministarstvo pravde ljudskih i manjinskih prava);

- Regionalni evroatlanski kamp 2022 (REACT 2022);

- Politička akademija 2021;

- “Hajde da govorimo o Evropi”-ideje i vrijednosti (Crnogorska Panevropska unija, Konrad Adenauer Fondacija);

- “Crna Gora: od strategije pametne specijalizacije 2024 do EU agende integracija” (Crnogorska Panevropska unija, Ministarstvo nauke, Ministarstvo ekonomije, DAAD);

- Škola za mlade lidere/ke Evropske unije (Evropski pokret u Crnoj Gori);

- Škola demokratije i ljudskih prava;

-Brojne koneferencije, debate i seminari.

mr Aleksandra Gogic
Kontakt podaci