Predmeti

FKT1ICG
Istorija Crne Gore

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta:

 

Sadržina ovog predmeta podijeljena je na više djelova, i to: doseljavanje Slovena, prve slovenske naseobine i političko-pravne tvorevine, period od kneza Jovana Vladimira do posljednjih Vojislavljevića, Zeta u Nemanjićkoj državi, period vladavine vladarskih porodica Balšić i Crnojević, godine sukoba sa Osmanlijama, dolazak na vlast i vladavina porodice Petrović-Njegoš, sticanje nezavisnosti i oslobođenje od osmanske vlasti na Berlinskom kongresu, vladavina knjaza/kralja Nikole, period političke istorije među dvama svjetskim ratovima, period poslije Drugog svjetskog rata i, na kraju, period obnove ideje nezavisnosti i konačnog rješenja crnogorskog državnog pitanja.

 

Nakon završetka ovog kursa student ce biti osposobljen da:

- Koristi osnovnu istoriografsku literaturu;

-Analizira istorijske i kulturne epohe i procese u vremenu i prostoru;

- Identifikuje i diskutuje o osnovnim problemima u tumačenju problema istorijskog saznavanja;

- Prikuplja i tumači podatke iz prevedenih istorijskih izvora;

- Argumentuje osnovna društvena pitanja iz crnogorske prošlosti.

 

 

Course description:

 

The content of this course is divided into several parts, as follows: immigration of Slavs, the first Slavic settlement and political and legal creation, the period from Prince Jovan Vladimir to the last Vojislavljević, Zeta in Nemanjić state, the period of rule of the Balšić and Crnojević families, years of conflict with the Ottomans , coming to power and the rule of the Petrović-Njegoš family, gaining independence and liberation from Ottoman rule at the Berlin Congress, the rule of Prince / King Nikola, the period of political history between the two world wars, the period after World War II and, finally, the period of renewed independence and the final solution of the Montenegrin state issue.

 

Upon the completion of this course student will be able to:

- Use basic historiographical literature;

-Analyze historical and cultural epochs and processes in time and space;

- Identify and discuss the basic problems in interpreting the of historical knowledge;

- Collect and interpret data from translated historical sources;

- Argue basic social issues from the Montenegrin past.

Angažovani predavači: