Predmeti

FKT2KA
Kineska antropologija

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Kineske studije

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student istražuje odnos savremene fizika i osnovne ideje filozofskih i religijskih predanja Istoka. Studenti treba da nakon uspješno savladane nastave budu osposobljeni da sagledaju sličnosti i razlike između dva temeljna pogleda savremene fizike: kvantna teroija i teorija relativnosti i istočnjačkog misticizma. Iako je rizika egzaktna nauka, a istočnjački misticizam izvorom znanja ne smatra razum, već neposredni iskustveni doživljaj, cilj nastave je da student bude osposobljen da sagleda sličnosti i razlike ovih shvatanja svijeta, a kroz primjenu antropološkog pristupa shvatanju svijeta.

Angažovani predavači: