Predmeti

FKT2TTI
Tematski turizam I

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

 

Tematski turizam proučava osobine novih vidova turizma koji su nastali u poslednjim decenijama dvadesetog vijeka i uticali na promjene u strukturi tržišta nacionalnih ekonomija i svetske industrije turizma. Glavni cilj predmeta je poznavanje karakteristika tematskog turizma u kojem savremeni turista postavlja specifične zahtjeve koji postaju osnova za planiranje, organizaciju i razvoj turizma novog doba na osnovama demografske, kulturne, geografske, tehnološke i ekonomske različitosti svijeta. 

 

U okviru predmeta Tematski turizam I student će izučavati tri modula: Gastro turizam, Vinski turizam I Filmski turizam.

 

U okviru modula Gastro turizam akcenat će biti stavljen na povezivanje gastronomskog iskustva sa sektorom turizma i autentičnim resursima destinacije, kao i na izučavanje ključnih trendova u gastro turizmu na globalnom tržištu. Pažnja će biti posvećena i razvoju mehanizama za razvoj gastroturizma, planiranju i upravljanju na nivou destinacije, ali i promociji koncepta  gastro turizma u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Poseban segment u okviru ovog modula biće posvećen gastroturizmu u Crnoj Gori, potencijalima i šansama, trendovima i perspektivama sa ciljem intenzivnijeg uključivanja i promocije lokalne gastronomije kao važnog segmenta kulturne baštine ovog područja.

 

Modul Vinski turizam je osmišljen kako bi studentima omogućio usvajanje određenih znanja iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, kao I sticanje znanja o  vinskoj kulturi i njenom značaja u savremenom poslovnom svijetu. Obuhvatiće teme koje se tiču proizvodnje grožđa i vina, zatim kvaliteta vina,   vinske  kulture; značaja razvoja vinogradarsko vinarskog turizma  i njegovog inkorporiranja u turističku ponudu naše zemlje  po ugledu na razvijene turističke destinacije  u  kojima je kult vina dosegao zavidne visine (Italija, Francuska, Španija). Studenti će imati priliku da se upoznaju sa proizvodjačima  vina i vinarijama  u Crnoj Gori i  komparativnim prednostima naše zemlje u razvoju „vinskog“ biznisa. Kurs će pružiti mogućnost  za organizovane i stručne posjete  vinogradima i vinskom podrumu. Biće organizovana i degustacija vina u degustacionoj sali.

 

Modul Filmski turizam se bavi izučavanjem nove grane turizma koja je sve popularnija na globalnom turističkom tržištu. Studentima će biti predstavljeni različiti oblici ovog turizma: filmski turizam na lokaciji, filmski turizam van lokacije i filmski turizam-poslovni turizam.  Biće analizirani i brojni primjeri destinacija koje su, zahvaljujući filmskoj industriji, postali atraktivne i vrlo posjećene turističke destinacije, sa prepoznatljivim imidžom na globalnom tržištu, kao I primjeri dobre prakse, posebno kada su u pitanju Strateške aktivnosti DMO (Destination Marketing Organization).

Po završetku ovog kursa student će biti osposobljen da:

 

- Identifikuje elemente gastro, vinskog i filmskog turizma,  analizira njihove karakteristike i uočava potrebe za specifičnom turističkom infrastrukturom potrebnom za razvoj ovih oblika turizma

- Poznaje i analizira ključne trendove I perspektive na globalnom turističkom tržištu kada su u pitanju gastro, vinski I filmski turizam.

- Identifikuje i primjenjuje modele koji omogućavaju inkorporaciju ovih oblika turizma u integralnu turističku ponudu konkretne turističke destinacije

- Analizira primjere dobre prakse kada su u pitanju gastro, vinski i filmski turizam.

- Identifikuje potencijale Crne Gore za razvoj pomenutih oblika turizma I predlaže konkretne modele za njihovo intenzivnije uključivanje u turističku ponudu.

 

 

Course description:

 

Thematic tourism studies the characteristics of new types of tourism that emerged in the last decades of the twentieth century and influenced changes in the market structure of national economies and the world tourism industry. The main goal of the course is to know the characteristics of thematic tourism in which modern tourists set specific requirements that become the basis for planning, organization and development of modern tourism on the basis of demographic, cultural, geographical, technological and economic diversity of the world.

 

The course Thematic Tourism I includes tree modules: Gastro Tourism, Wine Tourism and Film Tourism.

 

Within the module Gastro Tourism, the emphasis will be on connecting the gastronomic experience with the tourism sector and the authentic resources of the destination, as well as on studying the most important trends regarding gastro tourism in the global market. Attention will be paid to the development of mechanisms for the development of gastro tourism, planning and management at the destination level, but also to the promotion of the concept of gastro tourism in accordance with the goals of sustainable development. A special segment within this module will be dedicated to gastro tourism in Montenegro, potentials and opportunities, trends and perspectives with the aim of more intensive involvement and promotion of local gastronomy as an important segment of cultural heritage of this area.

 

The Wine Tourism module is designed to enable students to acquire certain knowledge in the field of viticulture and winemaking, as well as to acquire knowledge about wine culture and its importance in the modern business world. It will cover topics related to grape and wine production, then wine quality, wine culture; the importance of the development of viticultural and wine tourism and its incorporation into the tourist offer of our country, following the example of developed tourist destinations in which the cult of wine has reached enviable heights (Italy, France, Spain). Students will have the opportunity to get acquainted with wine producers and wineries in Montenegro and the comparative advantages of our country in the development of "wine" business. The course will provide an opportunity for organized and professional visits to vineyards and the wine cellar. A wine tasting will be organized in the tasting room.

The module Film Tourism deals with the study of a new branch of tourism that is becoming increasingly popular in the global tourism market. Students will be introduced to different forms of this tourism: on-site film tourism, off-site film tourism and film tourism-business tourism. Numerous examples of destinations that, thanks to the film industry, have become attractive and highly visited tourist destinations, with a recognizable image in the global market, will be analyzed, as well as examples of good practice, especially when it comes to DMO Strategic Activities (Destination Marketing Organization).

Upon the competition of this course student will be able to:

- Identify the elements of gastro, wine and film tourism, analyze their characteristics and identify the need for specific tourist infrastructure needed for the development of these forms of tourism;

- Identify and analyze key trends and perspectives in the global tourism market when it comes to gastro, wine and film tourism.

- Identify and apply the models that enable the incorporation of these forms of tourism into the integrated tourist offer of a specific tourist destination

- Analyze examples of good practice when it comes to gastro, wine and film tourism.

- Identify the potentials of Montenegro for the development of the mentioned forms of tourism and proposes concrete models for their more intensive inclusion in the tourist offer.

 

Angažovani predavači: