Predmeti

FKT2TTII
Tematski turizam II

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

OPis predmeta:

Tematski turizam proučava osobine novih vidova turizma koji su nastali u posljednjim decenijama dvadesetog vijeka i uticali na promjene u strukturi tržišta nacionalnih ekonomija i svetske industrije turizma. Glavni cilj predmeta je poznavanje karakteristika tematskog turizma u kojem savremeni turista postavlja specifične zahtjeve koji postaju osnova za planiranje, organizaciju i razvoj turizma novog doba na osnovama demografske, kulturne, geografske, tehnološke i ekonomske različitosti svijeta. U okviru predmeta Tematski turizam II student će izučavati tri modula: Kulturni turizam, Ekološki turizam i Ruralni turizam. U okviru modula Kulturni turizam studenti će se upoznati sa temeljnim teorijskim i iskustvenim pitanjima kulturnog turizma kao specifičnog oblika turističkog putovanja koje je motivisano  različitim kulturnim potrebama. U toku realizacije ovog modula, studenti će steći spoznaje i iskustva koja se odnose na socio-ekonomske i kulturološke aspekte vezane za planiranje, razvoj, upravljanje kulturnim turizmom, kao i posljedice razvoja kulturnog turizma.  U okviru modula Ekološki turizam I Ruralni turizam, studenti će se upoznati sa ključnim karakteristikama ovih oblika turizma, ključnim preduslovima za njihov razvoj, trendovima i perspektivama na tržištu, primjerima dobre prakse itd., dok će posebna pažnja biti posvećena održivom razvoju i zaštiti životne sredine.

Po završetku ovog kursa student će biti osposobljen da:

-Identifikuje elemente kulturnog, ekološkog i ruralnog turizma,  analizira njihove karakteristike i uočava potrebe za specifičnom turističkom infrastrukturom potrebnom za razvoj ovih oblika turizma;

-Poznaje i analizira ključne trendove i perspektive na globalnom turističkom tržištu kada su u pitanju kulturni, ekološki i ruralni turizam;

-Identifikuje i primjenjuje modele koji omogućavaju inkorporaciju ovih oblika turizma u integralnu turističku ponudu konkretne turističke destinacije;

-Analizira primjere dobre prakse kada su u pitanju  kulturni, ekološki i ruralni turizam, posebno sa aspekta održivog razvoja;

-Identifikuje potencijale Crne Gore za razvoj pomenutih oblika turizma i predlaže konkretne modele za njihovo intenzivnije uključivanje u turističku ponudu.

 

 

Course description:

Thematic tourism studies the characteristics of new types of tourism that emerged in the last decades of the twentieth century and influenced changes in the market structure of national economies and the world tourism industry. The main goal of the course is to know the characteristics of thematic tourism in which modern tourists set specific requirements that become the basis for planning, organization and development of modern tourism on the basis of demographic, cultural, geographical, technological and economic diversity of the world. Within the subject Thematic Tourism II, the students will study three modules: Cultural Tourism, Ecological Tourism and Rural Tourism. Within the module Cultural Tourism, students will be introduced to the basic theoretical and experiential issues of cultural tourism as a specific form of tourist travel that is motivated by different cultural needs. During the implementation of this module, students will gain knowledge and experience related to socio-economic and cultural aspects related to planning, development, management of cultural tourism, as well as the consequences of the development of cultural tourism. Within the module Ecological tourism and Rural tourism, students will get acquainted with the key characteristics of these forms of tourism, key prerequisites for their development, market trends and perspectives, examples of good practice, etc.

Upon completion of this course the student will be able to:

- Identify the elements of cultural, ecological and rural tourism, analyze their characteristics and identify the need for specific tourist infrastructure needed for the development of these forms of tourism;

- Know and analyze key trends and perspectives in the global tourism market when it comes to cultural, ecological and rural tourism;

- Identify and apply models that enable the incorporation of these forms of tourism into the integrated tourist offer of a specific tourist destination;

- Analyze examples of good practice when it comes to  cultural, ecological and rural tourism, especially from the aspect of sustainable development;

- Identify the potentials of Montenegro for the development of the mentioned forms of tourism and propose concrete models for their more intensive inclusion in the tourist offer.

 

Angažovani predavači: