Predmeti

FKT2EMT
Ekonomika turizma

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

 

Predmet uključuje glavne teme ekonomije turizma kao naučne discipline. To se odnosi kako na teorijsku tako i na metodološku analizu, kao i na njihovu primjenu u istraživanju karakteristika razvoja turizma i turističke politike u svijetu, posebno u Evropi i njenim najvažnijim turističkim destinacijama. Cilj na ovom predmetu je razviti kompetencije neophodne za upravljanje i organizaciju poslovanja u hotelima i drugim ugostiteljskim objektima (turistički rizorti, kampovi, itd.) I turističkim preduzećima (kongresni centri, turističke agencije, turoperatori, skijališta itd.), kao i u službama javnih službi u turizmu (nacionalne, regionalne i lokalne turističke organizacije); Cilj je takođe omogućiti studentima da uspješno formulišu i organizuju sprovođenje operativnih i taktičkih marketinških planova turističkih i ugostiteljskih preduzeća i turističkih destinacija; razviti kompetencije za planiranje i upravljanje razvojem turističkih destinacija i osposobiti studente za upravljanje prodajnim aktivnostima turističkih i ugostiteljskih preduzeća, kao i za razvoj istraživačkih i analitičkih vještina važnih za praćenje trendova u turizmu i ugostiteljstvu, kao i ekonomskih performansa, kao i njihova integracija u poslovno upravljanje turističkim preduzećima i destinacijama.

 

Nakon završenog kursa studenti ce biti osposobljeni da:

 

  - Demonstriraju razumijevanje turizma u širim kulturnim, ekološkim, političkim i ekonomskim dimenzijama društva;

  - Uporede turističke prakse sa njihovim implikacijama na lokalnom i globalnom nivou;

  - Interpretiraju i procijene turizam kao pojavu i kao poslovni sistem;

  - Objasne raznoliku prirodu turizma, uključujući kulturu i mjesto, globalne / lokalne perspektive i iskustvo dizajniranja i pružanja usluga;

  - Utvrde i procijene veze i mreže u odnosu na izgradnju turističkih kapaciteta;

  - Primijene relevantnu tehnologiju za proizvodnju i upravljanje turističkim iskustvima;

  - Stvore, primijene i procijene marketinške strategije za turističke destinacije i organizacije;

  - Pokažu posvećenost etičkim praksama turizma;

  - Primijene principe održivosti na turističku praksu u lokalnom i globalnom kontekstu;

  - Procijene i primijene različite metode istraživanja koje se obično koriste u kontekstu turizma;

  - Predlože i sprovedu istraživački projekat za informisanje turističke prakse;

  - Riješe probleme i primijene kritičku analizu u različitim kontekstima;

  - Sarađuju u grupama, i kao vođa i kao član tima, u različitim okruženjima, učeći i doprinoseći učenju drugih.

 

Course description:

 

This course includes the main topics of tourism economics as a scientific discipline. This refers both to the theoretical and methodological analysis, and to their application in researching the characteristics of tourism development and tourism policy in the world, especially in Europe and its most important tourist destinations. The aim of this course is to develop competences necessary for managing and organizing business operations in hotels and other hospitality (tourist resorts, camps, etc.) and tourism enterprises (convention centers, travel agencies, tour operators, ski resorts, etc.), as well as in public service departments in tourism (national, regional and local tourism organizations); enable students to successfully formulate and organize the implementation of operational and tactical marketing plans of tourism and hospitality enterprises and tourist destinations; develop competences for planning and managing the development of tourist destinations and train students to manage the sales activities of tourism and hospitality enterprises as well as to develop the research and analytical skills important for keeping up with the trends in tourism and hospitality, as well as economic performance and their integration into the business management of tourism enterprises and destinations.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

  - Demonstrate understanding of tourism within broader cultural, environmental, political and economic dimensions of society;

  - Compare tourism practices for their implications locally and globally;

  - Interpret and evaluate tourism as a phenomenon and as a business system;

  - Explain the diverse nature of tourism, including culture and place, global/local perspectives, and experience design and provision;

  - Identify and assess relationships and networks relative to building tourism capacity;

  - Apply relevant technology for the production and management of tourism experiences;

  - Create, apply, and evaluate marketing strategies for tourism destinations and organizations;

  - Demonstrate commitment to ethical practices of tourism;

  - Apply principles of sustainability to the practice of tourism in the local and global context;

  - Evaluate and apply various research methods commonly used in the context of tourism;

  - Propose and conduct a research project to inform tourism practice;

  - Apply problem solving and critical analysis within diverse contexts;

  - Work collaboratively in groups, both as a leader and a team member, in diverse environments, learning from and contributing to the learning of others.

 

Angažovani predavači: